2 Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

2 Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

2 Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές από το IST College και την Πολυβραβευμένη Start-Up Εταιρεία Πληροφορικής Simple Apps

Η Start-Up Εταιρεία Πληροφορικής και Δημιουργίας Λογισμικού Simple Apps της Αποφοίτου και Αmbassador του IST College, Μάγκυς Κοντού, σε συνεργασία με το IST College προσφέρει δύο υποτροφίες*, μία για Προπτυχιακές (Bachelors) και μία για Μεταπτυχιακές (Masters) σπουδές σε προγράμματα Πληροφορικής, του IST College.

Οι δύο υποτροφίες, που προσφέρονται με δυνατότητα πρακτικής άσκησης, αφορούν στα παρακάτω προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται στην Αθήνα από το IST College σε συνεργασία με το Glyndwr University της Μεγ. Βρετανίας:

· BSc Computer Science

· MSc Computing

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  •    Αίτηση συμμετοχής
  •    Επικυρωμένο Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου για την Υποτροφία στα Προπτυχιακά ή Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτικές Βαθμολογίες για την Υποτροφία στα Μεταπτυχιακά
  •    Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας
  •    Βιογραφικό σημείωμα, μόνο για την Υποτροφία στα Μεταπτυχιακά
  •    Σύντομη συνοδευτική επιστολή όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και τη λήψη της υποτροφίας
  •    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@ist.edu.gr ή αυτοπροσώπως στο IST College Λ. Συγγρού 68, 11742 Αθήνα.

Καταληκτική Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Υποτροφίες IST College-Simple Apps»

*Προκειμένου οι αιτήσεις να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής του κάθε προγράμματος.

*Της υποτροφίας εξαιρούνται τα πνευματικά δικαιώματα που καταβάλλονται προς το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Οι υποτροφίες θα δοθούν με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφ’ όσον κληθούν, στην Επιτροπή Χορήγησης Υποτροφιών. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020, στην ιστοσελίδα του IST College www.ist.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο IST College στο τηλέφωνο: 210-4822222 και στην ιστοσελίδα www.ist.edu.gr