Αναγνώριση και ΠιστοποιήσειςΗ μεγαλύτερη αναγνώριση είναι η αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αναγνώριση: Το IST College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας βάσει του Νόμου 3696/2008 και όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3848/2010. Η Άδεια Λειτουργίας του IST College ανανεώθηκε στις 5 Αυγούστου 2013 (108250/ΙΑ, ΦΕΚ 1986 Β’) και επικαιροποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 (3259/Κ1, ΦΕΚ 216 Β’) αλλά και προσφάτως, στις 19 Μαρτίου 2020 (Κ1/39265).

Επισημαίνεται ότι βάσει του Νόμου, τα Κολλέγια οφείλουν να έχουν συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια και να υλοποιούν τα προγράμματά τους, καθώς και να απονέμουν τα πτυχία των ξένων Πανεπιστημίων. Τα πτυχία που απονέμουν τα ξένα Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται βάσει του Π.Δ. 38/2010.


Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, καθώς και το σύστημα διασφάλισής της, ελέγχεται τακτικά και είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητους εξειδικευμένους φορείς του εξωτερικού.

  • ISO 9001:2008

Το IST είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεως Ποιότητας Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) κατά ISO 9001:2008 για “τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου”. 

  • NARIC

Οι απόφοιτοί μας, εκτός από τα πτυχία τους από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, αποκτούν, εφόσον το επιθυμούν, και το πιστοποιητικό από το Βρετανικό NARIC, το οποίο ρητώς αναφέρει ότι «οι κάτοχοι Βρετανικών πτυχίων που φοίτησαν σε ιδρύματα μέλη του Συλλόγου Ελληνικών Κολλεγίων πρέπει να έχουν τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με όλους τους κατόχους Βρετανικών πτυχίων». To NARIC, είναι το αντίστοιχο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Μ. Βρετανίας, και έχει συνάψει συμφωνία με τον Σύλλογο Ελληνικών Κολλεγίων από το 2006, ώστε να χορηγείται η βεβαίωση για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών και Ακαδημαϊκών Δικαιωμάτων στους αποφοίτους που το επιθυμούν.

  • QAA

O οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημιακών Σπουδών της Μ. Βρετανίας (Quality Assurance Agency) ελέγχει το IST ως προς το επίπεδο σπουδών του σε σχέση με αυτό των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι το επίπεδο των σπουδών που προσφέρουμε είναι ισότιμο με αυτό των συνεργαζόμενων με το IST Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα (Άρθρο 50, παράγραφος 3), οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού πτυχίου είναι οι εξής: Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 (παράγραφος 1, στοιχείο γ), από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:

  • κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου,
  • κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου και
  • κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

Τα προγράμματά μας πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που παίρνουν από τα ξένα Πανεπιστήμια.

Επίσης, στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, το IST έχει λάβει άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ‘Ι.Ι.Ε.Κ. IST’ (110761/ΙΑ΄/09-08-2013, ΦΕΚ 2038, Β) καθώς και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ (Κωδικός Αδείας 2000026).


Aναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Οι απόφοιτοι που έχουν πτυχία Πανεπιστημίων της Ε.Ε., έχουν ήδη, από το 1989, πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη με βάση την Οδηγία 89/48 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2010 με το Π.Δ.38, αλλά και πιο πρόσφατα με τον Νόμο 4093|2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4111|2013, ενσωματώθηκε η Οδηγία 36/2005 στην Ελληνική Νομοθεσία και λαμβάνονται, πλέον, όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μεταξύ άλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης) και οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους Ελληνικών πτυχίων.

Τα πτυχία που χορηγούν τα Κολλέγια δικαιούνται αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης. Το αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και την επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ήταν μέχρι πρότινος το Σ.Α.Ε.Π.(Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό 107282/Κ4 που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουλίου 2019 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2813_4-7-2019  για τον καθορισμό της διαδικασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων αρμόδιο είναι πλέον το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) το οποίο στεγάζεται στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι. 

Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνονται πλέον τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων μας και αίρονται τα όποια εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι Ελληνικών Κολλεγίων, τα οποία έχουν συνάψει συνεργασίες με Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., θα μπορούν να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα ασκήσεως επαγγέλματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με εκείνα που διαθέτουν οι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Οι απόφοιτοί μας πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν έτσι απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι του IST ακολουθούν τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους και λαμβάνουν χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα τη βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.