Πιστοποιητικά & Πτυχίο

Η Γραμματεία του IST (Registrar’s Office) διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των αποφοίτων. Επομένως, εάν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείς κάποιο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία (transcript) των μαθημάτων σου, συμπλήρωσε τη φόρμα ενημερώνοντάς μας τι είναι αυτό που θα ήθελες.


Για οποιαδήποτε αλλαγή σε διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου επικοινωνίας, ενημέρωσέ μας συμπληρώνοντας τη φόρμα ανανέωσης στοιχείων και στέλνοντάς τη στο info@ist.edu.gr.

Τα προσωπικά σου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Κολλεγίου. Η πολιτική του IST είναι να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων σε τρίτους, ούτε να προχωρεί σε ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων. Η βάση δεδομένων και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται υπόκεινται στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Αναγνώριση Πτυχίου

Τα πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω φοίτησης σε Κολλέγια αναγνωρίζονται επαγγελματικά και δίνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα που χορηγούνται από τα Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η αναγνώριση καλύπτει τόσο πτυχία Bachelor, τριετούς τουλάχιστον, διάρκειας όσο και Master. Οι πτυχιούχοι ευρωπαϊκών πτυχίων μέσω φοίτησης σε Κολλέγιο θα μπορούν να προσλαμβάνονται, αμείβονται, προάγονται ως πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα (θα μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ).

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α’ ), την συμπλήρωση του με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Τεύχος Α’ και ΦΕΚ 237 Τεύχος Α’ ) και την πρόσφατη τροποποίησή του με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18 Τεύχος Α’ ), επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων, που δίδονται μετά από φοίτηση σε Ελληνικό Κολλέγιο που συνεργάζεται με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Επίσης τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και έτσι όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Δηλαδή, οι κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.

Η αναγνώριση δεν είναι αυτόματη, αλλά θα γίνεται μέσα από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Υπουργείο Παιδείας. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (ΦΕΚ 527/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012) είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), εκδόθηκε σε απόφοιτο του IST αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου, “Bachelor of Science in Accounting and Management Information Systems” του ιδρύματος του Ηνωμένου Βασιλείου University of Hertfordshire, με τους τίτλους των πτυχιούχων του τμήματος «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας, χωρίς κανένα επιπλέον αντισταθμιστικό μέτρo.

Σημειώνεται ότι ήδη τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετές αναγνωρίσεις και ότι ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων του IST έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους και αναμένονται πλέον οι σχετικές αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π.

Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος καλείται να συμπληρώσει την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας και να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 στο Μαρούσι τηλ.: 210 3442485-3443163-3443168 / e-mail: srpq@minedu.gov.gr.

Η διαδικασία αναγνώρισης διαρκεί έως (4) μήνες.

Σημ. 1: Το πτυχίο σπουδών και η αναλυτική βαθμολογία υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί και μεταφρασθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο (Πλ. Κολωνακίου 17 Τ.Κ. 10673 τηλ.: 210 3692333), αντικαθιστώντας έτσι την απαίτηση να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους του Βρετανικού Συμβουλίου.

Σημ. 2: Το syllabus μπορεί να κατατεθεί στο ΣΑΕΠ είτε σε αγγλική είτε σε ελληνική έκδοση και δίνεται στον ενδιαφερόμενο από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο κατόπιν συνεννοήσεώς του με τη Γραμματεία του Κολλεγίου.


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι