Πρακτική Άσκηση

Εκτός από τις εργασίες και την έρευνα σε πραγματικές συνθήκες που εκπονείτε, έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μακράς ή βραχείας διάρκειας προγράμματα άμισθης ή έμμισθης πρακτικής άσκησης στον τομέα της εξειδίκευσής σας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους οποίους παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κενές θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση (placement) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με τους οποίους το IST έχει αναπτύξει στενή συνεργασία.