CompTIA Cybersecurity Analyst Plus CySA+

διεθνως αναγνωρισμενη πιστοποιηση

CompTIA Cybersecurity Analyst Plus (CS0-002.AE1)

4

Labs

30 Labs

Quizzes

320 Quizzes

Exercises

85 Exercises

Flash Cards

160 Flash Cards

Περιγραφη

Η πιστοποίηση CompTIA CySA+ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που επικυρώνει τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται από επαγγελματίες κυβερνο-ασφάλειας σε ενδιάμεσο επίπεδο (ενδεικτικά με τετραετή εμπειρία). Συμβάλλει στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την κυβερνο-ασφάλεια την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής, αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών.

Παρουσιαση του Προγραμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα και δικτυακές συσκευές πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων με αντικειμενικό στόχο την ανίχνευση και καταπολέμηση κυβερνοαπειλών καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση CompTIA CySA+ (CS0-002.AE1) / ISBN: 9781644591796.

Φόρμα Επικοινωνίας

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

· 16 μαθήματα

· 320 μικρού εύρους τεστ αξιολόγησης

· 160 κάρτες μάθησης

· λεξικό με 160 ορισμούς

· 85 ερωτήσεις για αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης των σπουδαστών

· 85 ερωτήσεις αξιολόγησης του επιπέδου κατακτημένων γνώσεων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων

· 2 διαγωνίσματα προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης με συνολικά 170 ερωτήσεις

· 30 labs στα οποία οι σπουδαστές σε εικονικό περιβάλλον μπορούν να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους

· 30 video tutorials

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος CompTIA CySA+ οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

● Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας εναντίον κυβερνοαπειλών για την υποστήριξη της ασφάλειας οποιουδήποτε οργανισμού και τη διαχείριση ευπαθειών των υπολογιστικών συστημάτων του. (Threat and Vulnerability Management )

● Προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν τις ευπάθειες των υπολογιστικών συστημάτων και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη λογισμικού. (Software and Systems Security)

● Εφαρμόζουν έννοιες ασφαλείας για τον περιορισμό του ρίσκου οποιουδήποτε οργανισμού και κατανοούν τη σπουδαιότητα εφαρμογής πλαισίου πολιτικών, διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας.(Compliance and Assessment)

● Αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα παρακολούθησης ασφάλειας των δικτύων και εφαρμόζουν ρυθμίσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών. (Security Operations and Monitoring)

● Ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας (Incident Response), αναλύοντας πιθανές ενδείξεις παραβίασης και εφαρμόζοντας βασικές τεχνικές ψηφιακής εγκληματολογίας (digital forensics).

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα Live μαθήματα βιντεοσκοπούνται και δίνονται στους εκπαιδευόμενους για να τα παρακολουθήσουν στον δικό τους χρόνο.

Chapter 1: Introduction- Today’s Cybersecurity Analyst

Chapter 2: Using Threat Intelligence

Chapter 3: Reconnaissance and Intelligence Gathering

Chapter 4: Designing a Vulnerability Management Program

Chapter 5: Analyzing Vulnerability Scans

Chapter 6: Cloud Security

Chapter 7: Infrastructure Security and Controls

Chapter 8: Identity and Access Management Security

Chapter 9: Software and Hardware Development Security

Chapter 10: Security Operations and Monitoring

Chapter 11: Building an Incident Response Program

Chapter 12: Analyzing Indicators of Compromise

Chapter 13: Performing Forensic Analysis

Chapter 14: Containment, Eradication, and Recoverywww.uCertify.com

Chapter 15: Risk Management

Chapter 16: Policy and Compliance

Η εκπαίδευση CySA+ έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες πληροφορικής και θεωρείται εκπαίδευση ενδιάμεσου επιπέδου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύτιμο για επαγγελματίες πληροφορικής με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας που επιθυμούν μεγαλύτερη εξειδίκευση ως αναλυτές κυβερνοεπιθέσεων.

Επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων τόσο να καταγράφουν, παρακολουθούν και ανταποκρίνονται σε ευρήματα κυβερνοπεριστατικών, όσο και στην ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλούς πληροφορικής.

Καλύπτει επίσης εκπαιδευτικά τις πιο σύγχρονες θεμελιώδεις γνώσεις αναλυτών κυβερνοασφάλειας, αναλυτών κυβερνοαπειλών, αναλυτών ασφάλειας εφαρμογών και διαχείρισης κυβερνοπεριστατικών.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CompTIA CySA+ αντιστοιχεί στους στόχους των εξετάσεων CS0-002.AE1 και βεβαιώνει ότι ο επιτυχής υποψήφιος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες κυβερνοασφάλειας ώστε να :

● Εφαρμόζει τεχνικές ανίχνευσης κυβερνοαπειλών.

● Συλλέγει και αναλύει δικτυακά δεδομένα.

● Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει αδυναμίες ασφάλειας.

● Προτείνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

● Αντιμετωπίζει με επιτυχία και επαναφέρει σε ορθή λειτουργία τα συστήματα έναντι κυβερνοπεριστατικών.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Network + δίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα από την Pearson VUE (https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx).

Τόσο το IST College όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν, μετά από επιτυχημένες εσωτερικές εξετάσεις, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Εργασίες που απαιτούν τις γνώσεις CompTIA CySA+ :

  • Threat intelligence analyst
  • Incident response or handler
  • Cybersecurity specialist
  • Security operations center (SOC) analyst- Tier II SOC analyst- Security monitoring

  • Security engineer
  • Cybersecurity analyst
  • Threat hunter

Ο Νίκος Πισανίδης είναι ειδικός πληροφορικής με πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας με εμπειρία στις τεχνολογίες J2EE και πιστοποιημένος από το οργανισμό SANS ως GIAC Web Penetration Tester .

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε διάφορα έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και σε θέσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θεωρείται έμπειρος στους τομείς: διαχείρισης S.O.C., σε δοκιμές παρείσδυσης ιστοσελίδων (Penetration Test), στους εσωτερικούς ελέγχους ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013, σύμβουλος ασφάλειας δικτύων-λογισμικού και αξιολογητής σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο NATO.

Είναι ενεργός πρέσβης στο συνέδριο ασφάλειας Security BSides Athens με αφορμή την εμπειρία του ως Technical Track Manager (2014-2017) στο Διεθνές Συνέδριο για το Cyber Conflict, CyCon, που διοργανώνεται από το Νατοϊκό Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας στον κυβερνοχώρο (NATO CCD COE).

#buildYOURskills