MBA Insurance Management

MBA Insurance Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεκέμβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time, on demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ Insurance Management που προσφέρεται από το IST College σε συνεργασία με την SQLearn και το California Metropolitan University (U.S.A), είναι ένα μίγμα θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας το οποίο διδάσκεται τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από στελέχη επιχειρήσεων. Δουλεύοντας πάνω σε μελέτες οι φοιτητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές, ηγετικές και ομαδικές τους δεξιότητες. Οι διαδραστικές μέθοδοι μάθησης που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν την επιχειρηματική προσομοίωση, καθώς και την ανάλυση επιτυχημένων, διεθνοποιημένων projects από τους ηγέτες των επιχειρήσεων του ασφαλιστικού κλάδου. 

Παρακολουθώντας το MBA Insurance Management θα εξειδικευτείτε και θα κατανοήσετε σε βάθος τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχία, την ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση προβλημάτων.

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα αναπτύξετε και θα ενισχύσετε δεξιότητες όπως αυτή της ανεξάρτητης έρευνας, της άσκησης πρωτοβουλίας και της διάγνωσης αναγκών και προβλημάτων ενώ παράλληλα θα βελτιώσετε τις προοπτικές σας για επιτυχημένη επαγγελματική, εμπορική, επιχειρηματική απασχόληση.

Ο τομέας της ασφάλισης παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εξελισσόμενους και ανταγωνιστικούς κλάδους στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 3 δις € και αποζημιώσεις 1.5 δις (2020), η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση του MBA in Insurance Management θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να χειρίζονται ταυτόχρονα, θέματα που αναφέρονται στον Ασφαλιστικό κλάδο και που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (π.χ. ενδεικτικά, στατιστική, αναλογιστική, πιθανότητες, ανάλυση κινδύνων, χρηματοοικονομική οργάνωση) με σκοπό να τα αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα, έξυπνα και αποτελεσματικά.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση  απαιτεί, γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και διαδικασιών (π.χ. νομικών, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικών) καθώς και γνώσεις σε θέματα απασχόλησης αλλά και σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για εις βάθος γνώση σε αυτά τα πεδία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA Insurance Management” καλύπτει πλήρως όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντάς σας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. 

Το πρόγραμμα, το οποίο αναγνωρίζει τα e-learning μαθήματα που έχετε ήδη παρακολουθήσει ως ασφαλιστές για την Επαναπιστοποίησή σας στην SQLearn, σας προσφέρει διδακτικές μονάδες που σας απαλλάσσουν έως και από 3 μαθήματα του προγράμματος.

Στόχοι

Το πρόγραμμα “ΜΒΑ Insurance Management” που προσφέρει το IST College, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης, που είναι προσανατολισμένη στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και προσεγγίζει πολύ-επίπεδα το αντικείμενο, ώστε ως απόφοιτος να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα σας κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας του κλάδου. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ (2020), τα συνολικά ασφάλιστρα στις χώρες μέλη της Insurance Europe ανήλθαν σε 1.254 δισ. € ενώ το 2019, το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για την ασφάλιση στην Ευρώπη ήταν 2.085 €, εκ των οποίων 1.163 € δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής, 248 € για ασφάλιση υγείας και 680 € για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στο IST College περιλαμβάνει μαθήματα βασισμένα σε διαφορετικούς τομείς, που σας παρέχουν σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια πολυδιάστατη, πρακτική προσέγγιση ώστε ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών σας να διαθέτετε όλα τα εφόδια για να είστε επιτυχημένα στελέχη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Ο σκοπός του προγράμματος, πέρα από την παροχή μιας άριστης και άρτιας δομημένης εκπαίδευσης, είναι να σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε πρακτικά και σε βάθος την ασφαλιστική βιομηχανία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

1.

Κριτική εκτίμηση θεωριών και εργαλείων.

2.

Ανάλυση και εκτίμηση πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών που συγκεντρώνονται από έρευνες

3.

Εφαρμογή γνώσεων από διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα και προβλήματα

4.

Ολιστική διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων

5.

Ανάλυση, σύνθεση και επίλυση περίπλοκων ασφαλιστικών προβλημάτων

6.

Αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή συμφωνημένων λύσεων

Γιατί να επιλέξετε το ΜΒΑ Insurance Management στο IST;

Φόρμα επικοινωνίας

Δομή Προγράμματος Σπουδών

  • Year 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές της ασφάλισης. Τονίζει τους κύριους λόγους για την ασφάλιση, τον σκοπό των ασφαλιστικών συστημάτων, τον τρόπο με τον οποίο η ασφάλιση μπορεί να συμβάλει σε ένα ήρεμο σενάριο ζωής και τονίζει τη σημασία της ασφάλισης στην καθημερινή ζωή. Θα εξετάσουμε την κοινωνική ασφάλιση και τα προβλήματα που την επηρεάζουν και θα τονίσουμε επίσης τη συνεργασία κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης σε πολλούς τομείς της οικονομικής ζωής. Εκτός από αυτό θα συζητήσουμε και την ασφαλιστική ορολογία. 

Οι βασικές αρχές της ασφαλιστικής χαρτογράφησης όπως εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή θα βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας της Ενότητας. Η γνώση και η κατανόηση βασικών ασφαλιστικών παραγόντων, στατιστικών, αξιολόγησης και αξιολόγησης, ασφαλιστική ορολογία μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών και διαδικασιών ασφάλισης.

Θα αναπτύξετε έναν αριθμό σημαντικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται στον ασφαλιστικό κλάδο, συγκεκριμένα, στρατηγική σκέψη, διαμόρφωση στρατηγικής, στρατηγική διαχείριση, στρατηγική ανάλυση, ανταγωνιστικές στρατηγικές, στρατηγικές καινοτομίας και ανάπτυξης και εφαρμογή στρατηγικής, αξιολόγηση και τελειοποίηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να σας εισαγάγει και να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές της Αντασφάλισης. Δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Αντασφάλιση στον ασφαλιστικό κλάδο και αναλύει τους διαφορετικούς τύπους αντασφαλιστικών συμβάσεων ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κινδύνου κάθε φορά. Οι φυσικοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι ένα από τα παραδείγματα μέσω των οποίων προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη σημασία της αντασφάλισης για τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Θα αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ασφαλιστικός κλάδος και στη συνέχεια θα μπορείτε να μεταδώσετε το αίσθημα ασφάλειας στο κοινό. Θα χτίσετε περισσότερη εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ασφάλειας που διέπουν την ασφάλιση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να αναλύσει τον κίνδυνο γενικά και πώς επηρεάζει τα άτομα, την επιχειρηματικότητα, την ιδιοκτησία και τον μελλοντικό σχεδιασμό. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορους τύπους κινδύνων και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων με ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου και προσπάθεια εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τους κανονισμούς που ισχύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις υποχρεώσεις τους στη διαχείριση κινδύνων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορείτε στη συνέχεια να συμβουλεύετε και να επιλύετε προβλήματα ασφάλισης για το καλύτερο συμφέρον του καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε μια επαγγελματική εξέλιξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας και της εξέλιξης της ανάλυσης δεδομένων και των «μεγάλων δεδομένων» στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει τα «μεγάλα δεδομένα» και τις χρήσεις της ανάλυσης δεδομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Για να περιγράψουμε τις διάφορες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, θα διερευνήσουμε την καταλληλόλητα των διαθέσιμων εργαλείων και θα ερμηνεύσουμε παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούν το Microsoft Excel σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή και εξοικείωσή σας με τους βασικούς τομείς της ασφάλισης P&C. Δίνει έμφαση στο πώς ένας πελάτης μπορεί να συνδυάσει την προστασία περιουσίας και την ασφάλιση αστικής ευθύνης. Θα εξετάσουμε τους ασφαλιστέους κινδύνους και τις κατηγορίες πελατών (προσωπικές ασφάλειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες). Θα ταξινομήσουμε τους κινδύνους και τις ασφαλιστικές καλύψεις και θα κάνουμε διάκριση μεταξύ επιλεγμένων ασφαλιστικών καλύψεων και ασφάλισης πακέτου ή ομπρέλας. 

Οι βασικές αρχές της χαρτογράφησης ασφαλιστικών κινδύνων P&C όπως εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή θα βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας του μαθήματος αυτού. Η γνώση και η κατανόηση των αρχών της P&C, η αξιολόγηση και η αξιολόγηση, οι διαφορετικοί τύποι ασφάλισης περιουσίας μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών και διαδικασιών ασφάλισης P&C.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει να σας εξοικειώσει με κάθε πτυχή της ασφάλισης ζωής και να αποσαφηνίσει τον σημαντικό ρόλο των συμβολαίων ζωής για να εγγυηθεί ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι ασφαλές σε περίπτωση που συμβεί ένα ατυχές γεγονός. Καθώς οι ανάγκες ζωής γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, η ασφάλιση ζωής παρέχει το περιβάλλον ασφάλειας που χρειάζονται οι άνθρωποι.

Η γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων, οι τιμές και οι μέθοδοι για να συντεθεί το κατάλληλο σύστημα ζωής θα πρέπει να προέρχεται από αυτό το μάθημα. Θα κατανοήσετε τη σημασία της ανάλυσης των αναγκών και θα αναπτύξετε την ικανότητά σας στην ιεράρχηση των αναγκών ώστε να καταστεί η διαδικασία πώλησης πιο αποτελεσματική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ULIP μπορούν να επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν στενά τα χαρτοφυλάκιά τους. Το κύριο χαρακτηριστικό των ULIP θα τονιστεί στον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν την ευελιξία για εναλλαγή κεφαλαίων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικά προφίλ κινδύνου-απόδοσης και συνδυασμού τους με ασφαλιστικές λύσεις. Θα δώσουμε έμφαση στην ανάλυση κινδύνου, τον σχεδιασμό και την ανάλυση των επενδυτικών αναγκών, τη συμμόρφωση και την αξιολόγηση κινδύνου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα θα σας επιτρέπει να αναπτύξετε πολλές πτυχές και να βρείτε τρόπους να διεισδύσετε σε νέες αγορές προσεγγίζοντας  νέους πελάτες προκειμένου να κάνετε την εργασία σας πιο κερδοφόρα και παραγωγική. Στόχος του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να οργανώσετε το χρόνο σας και να αναπτύξετε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να σας εισαγάγει και να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές των πρακτικών ασφαλιστικής συμμόρφωσης. Με το ρυθμιστικό περιβάλλον να αλλάζει συνεχώς καθώς τροποποιούνται και εγκρίνονται οι κανονισμοί, εξετάζουμε πλαίσια για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών αλλαγών καθώς προκύπτουν και επηρεάζουν τον πελάτη. Θα συζητήσουμε επίσης τη συμμόρφωση, τη διακυβέρνηση και την οργάνωση.

Το μάθημα θα σας ενημερώσει για τρεις μεγάλες ομάδες κινδύνου που απειλούν τους ασφαλιστές: Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνική ασφάλισης, χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και λειτουργικοί κίνδυνοι. Θα τονίσει επίσης ότι οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης (π.χ. νομικές ή κανονιστικές κυρώσεις, υλικές οικονομικές απώλειες ή επιδείνωση της εικόνας που μπορεί να έχει ένας ασφαλιστής λόγω μη συμμόρφωσης με νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας) μπορεί να επηρεάσουν τον ασφαλιστή με δραματικό τρόπο. 

Θα αναπτύξετε μια σειρά από σημαντικές δεξιότητες και ιδιότητες όπως εφαρμόζονται στον ασφαλιστικό κλάδο, συγκεκριμένα, στρατηγική σκέψη, διαμόρφωση στρατηγικής, στρατηγική διαχείριση, στρατηγική ανάλυση, στρατηγική συνειδητοποίηση και εντοπισμό απειλών και δόλιων πράξεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα στοχεύει να σας εισαγάγει και να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ασφάλιση. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση που φέρνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να αγνοηθούν. Σε αυτή την ενότητα τονίζουμε τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ασφάλιση, υποβάλλουμε σε ανάλυση SWOT για το πώς τα social media μας βοηθούν να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των πωλήσεων και, ταυτόχρονα, η ανάλυση μελέτης περίπτωσης θα ρίξει φως στον ιστό και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. διαδικασία προσωπικής επωνυμίας και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να παρουσιάσουμε την κοινωνική μας επωνυμία.
Θα συζητήσουν επίσης για τη δημιουργικότητα, το πώς θα φτάσετε στην ενημέρωση και τι είναι κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης από την ασφαλιστική άποψη. 

Θα αναπτύξετε έναν αριθμό σημαντικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται στον ασφαλιστικό κλάδο και πιο συγκεκριμένα, τη στρατηγική σκέψη, διαμόρφωση στρατηγικής, στρατηγική διαχείριση, στρατηγική ανάλυση, ανταγωνιστικές στρατηγικές, στρατηγικές καινοτομίας και ανάπτυξης και εφαρμογή στρατηγικής, αξιολόγηση και τελειοποίηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η πτυχιακή προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία να εργαστεί ανεξάρτητα σε ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τη δική του καριέρα.
Θα αναπτύξετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ενσωματώσετε και να εφαρμόσετε τη μάθησή σας από τις διδασκόμενες ενότητες του προγράμματος σε μια σύνθετη κατανόηση επιχειρηματικού προβλήματος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας συγκεκριμένος οργανισμός στο πλαίσιο του δυναμικού και αβέβαιου διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος την ικανότητα να εντοπίσετε, να αξιολογήσετε κριτικά, να παρουσιάσετε και αναλύσετε σχετικά δεδομένα για να υποστηρίξετε και να αναπτύξετε την κατανόησή σας μια δημιουργική και ισορροπημένη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας δεδομένα και θεωρητικές γνώσεις για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών από μια σειρά από προοπτικές των ενδιαφερομένων. Η πτυχιακή σας θα αφορά τη δική σας επιχειρηματική εμπειρία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα μπορείτε να εργαστείτε σε θέσεις ευθύνης οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα του Αθλητικού Management. Ολοκληρώνοντας το MBA in Sports Management θα σας δώσει την ευκαιρία να έχετε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του Αθλητισμού, όπως:

Τρόπος Παρακολούθησης

To πρόγραμμα “MBA Insurance Management” προσφέρεται μέσω E-learning (on demand) καθώς όλα τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα. Η μέθοδος αυτή σας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία και την ευελιξία να παρακολουθήσετε και να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής σας και, κυρίως, σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη φοίτησή σας με το ατομικό σας πρόγραμμα και τις προσωπικές και επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία καθώς και σε πτυχιούχους (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, που είτε ήδη απασχολούνται στην ασφαλιστική αγορά είτε επιθυμούν να εξελιχθούν σε αυτή. 

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

  • Εγγραφή
  • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
  • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
  • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
  • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
  • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST

Για όσους έχετε παρακολουθήσει το πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης ως Ασφαλιστές στην SQLearn η πίστωση διδακτικών μονάδων, που οδηγεί σε απαλλαγή κατά περίπτωση, έως και 3 μαθημάτων του προγράμματος, σας δίνει την ευκαιρία για ιδιαίτερα προνομιακά δίδακτρα.

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!