MSc Computing and Information Systems

Σε συνεργασία με το University of South WalesΠεριγραφή


Ως φοιτητής, θα λειτουργήσεις και δοκιμαστείς με τους βέλτιστους τρόπους μάθησης με στόχο την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος. Θα βιώσεις εργασίες διαφόρων μορφών, βασισμένες σε υπολογιστή, ομαδικές και ατομικές, καθώς και αξιολογήσεις από συναδέλφους σου, παρουσιάσεις των εργασιών σου και αντίστοιχες αξιολογήσεις. Εκτός από τις αξιολογήσεις μέσω γραπτών εξετάσεων πάνω σε θέματα της ευρύτερα εφαρμοσμένης γνώσης, θα βιώσεις τη «χειροπιαστή» πρακτική μέσω του εργαστηρίου και των αντίστοιχων εργαστηριακών εργασιών.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα διεξάγονται στα Αγγλικά


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια ενός έτους και προσφέρεται και ως μερικής φοίτησης


Τα μαθήματα του προγράμματος έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να εφοδιάζουν τους αποφοίτους με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις συγκεκριμένες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες, που απαιτούνται για τη σχεδίαση και υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τη βέλτιστη διαχείρισή τους με στόχο την αποτελεσματική τους χρήση, ουσιαστικά για κάθε ανάγκη σε κάθε οργανισμό ή επιχείρηση.

Μεγάλο πλεονέκτημα για τον απόφοιτο είναι οι εξαιρετικές δεξιότητες, που θα έχει αποκτήσει στον προγραμματισμό, καθώς και στη σχεδίαση και διαχείριση των βάσεων δεδομένων, δυο πολύ χρήσιμα και απαραίτητα προσόντα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην επιχειρηματική πληροφορική.

Με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, το πρόγραμμα προσφέρει δεξιότητες και γνώσεις, που είναι άμεσα συνυφασμένες με τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες. Το εξειδικευμένο σύνολο των μαθημάτων οδηγεί τους αποφοίτους στην ανάπτυξη μιας βαθιάς κατανόησης, αντίληψης και γνώσης της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICT) και των αντίστοιχων εργαλείων και τεχνικών. Όλα μαζί αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση, τη διαχείριση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων με βάση το λογισμικό. Το πρόγραμμα “MSc Computing and Information Systems”είναι μια πραγματική πρόκληση αφού εφοδιάζει τους αποφοίτους με ένα μείγμα απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων.

Για τους λόγους αυτούς, οι αξιολογήσεις των φοιτητών πραγματοποιούνται με εξετάσεις και εργασίες. Οι εργασίες βασίζονται σε ρεαλιστικά οργανωσιακά προβλήματα υψηλού επιπέδου των οργανισμών και επιχειρήσεων, τα οποία αντιμετωπίζονται με συνδυασμό πρακτικών, σχεδίασης, προγραμματισμού, θεωρητικών αναφορών και γενικά μεθόδων στις οποίες οι φοιτητές έχουν εκπαιδευθεί με κατάλληλο και ολοκληρωμένο τρόπο.

Με όλα τα παραπάνω οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν δεξιότητες, που θα τους ενισχύουν ουσιαστικά σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, προσανατολισμένη στον κόσμο της επιχειρηματικής πληροφορικής.

Αν η επιθυμία σου είναι να ασχοληθείς με την πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα, ή διαφορετικά εάν η πληροφορική σου ταιριάζει, τότε το πρόγραμμα «MSc Computing and Information Systems» είναι ιδανικό για την επιτυχημένη προσωπική σου ανάπτυξη. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πληροφορικής είναι σχεδιασμένο για άτομα με σχετικά μικρή εμπειρία ή και χωρίς εμπειρία και ακόμη χωρίς ειδικά προσόντα στην πληροφορική και την τεχνολογία πληροφορικής. Λογικό είναι όμως να διαθέτεις κάποια στοιχεία γνώσης, που σχετίζονται με την εμπειρία ή τις δεξιότητες στις οποίες επιθυμείς να σταδιοδρομήσεις.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην αποτελεσματική χρήση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για τα πληροφοριακά συστήματα. Ως απόφοιτος του προγράμματος έχεις την ευκαιρία να εξειδικευτείς στον προγραμματισμό και να μάθεις πώς να σχεδιάζεις και υλοποιείς τα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος, θα διαθέτεις τις εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις, μαζί με τις επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και επιχειρήσεων.

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του προγράμματος είναι ιδιαίτερα πλούσιες και ανταποκρίνονται σε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιχειρησιακών απαιτήσεων πληροφορικής. Αν και τα πληροφοριακά συστήματα δεν έχουν αρχή και τέλος ούτε στις δυνατότητές τους ούτε και στην κάλυψη απαιτήσεων, ως απόφοιτος μπορείς να εστιάσεις σε πολλές επιτυχημένες καριέρες όπως στην ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών, στη σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, στον προγραμματισμό γενικά, στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού, στη διαχείριση έργων λογισμικού, στην τεχνολογία λογισμικού και ουσιαστικά σε οποιοδήποτε έργο που περιλαμβάνει σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, και διαχείριση λογισμικού. Ειδικότερα, ως απόφοιτος μπορείς να εργασθείς σε ένα σύνολο διαφορετικών τομέων, στους οποίους περιλαμβάνονται η Άμυνα, η Υγεία, η Οικονομία, η Παιδεία, η Έρευνα, οι Επιχειρήσεις, και οι Τηλεπικοινωνίες.


Δομή Προγράμματος Σπουδών • IS4S703 – ICT Systems Development (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S704 – Independent Study (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S706 – Project Management and Research Methodology (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S708 – Security Management (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IY4S707 – Network Security (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • SE4S702- Principles of Computing (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IY4T710 – MSc Project (60 Πιστωτικές Μονάδες)

Προϋποθέσεις Εγγραφής


 • Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό πτυχίου Honours 2:2, ισοδύναμο, αντίστοιχο ή και ανώτερο σε ένα σχετικά συναφές με την πληροφορική γνωστικό αντικείμενο (π.χ. μηχανικοί, ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί και άλλοι πτυχιούχοι θετικών επιστημών) που επιθυμούν αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ένα υπόβαθρο σπουδών και γνώσεων στην πληροφορική με αρκετά καλές δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφορικής (IT). Γενικά όμως, το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμης υπολογιστών ή πληροφορικής.
 • Σχετικά με την Αγγλική γλώσσα, όπου κρίνεται σκόπιμο, η ελάχιστη μέση βαθμολογία IELTS (International English Language Testing System) είναι 6,5.
 • Οι υποψήφιοι με αντίστοιχα ουσιαστικά προσόντα, που όμως δεν διαθέτουν επακριβώς τα παραπάνω οριζόμενα τυπικά προσόντα, θα κρίνονται κατά περίπτωση, με βάση τους κανόνες του πανεπιστημίου σχετικά με την προγενέστερη μάθηση, University’s Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL).
 • Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών ανοικτό σε υποψηφίους διεθνώς.
Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!