Diploma in AccountingΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 76 ώρες.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης


Σκοπός


Το IST College και η ΕΦΕΕΑ (Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής) με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα μέσω της γνώσης δημιούργησαν το πρόγραμμα Diploma in Accounting με σκοπό την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στον τομέα της Λογιστικής , αλλά και την πρακτική γνώση του δημοφιλέστερου προγράμματος ERP.


Απευθύνεται


Tο Diploma απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, που σχετίζονται με την Γενική Λογιστική, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, που θα ήθελαν μία εις βάθος γνώση της Λογιστικής και των Εννοιών της.


Εισηγητές


Ο Σοφοκλής Κωτούλας διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία (πάνω από 5000 παρουσιάσεις, περισσότερες από 20000 ώρες) σε θέματα λογιστικής, εργατικών, φορολογίας, διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης, υπολογιστών, και σε πολλά άλλα θέματα business ( τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μηχανογραφημένο επίπεδο).
Είναι συγγραφέας βιβλίου λογιστικής για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει πιθανά θέματα του διαγωνισμού στον τύπο.
Έχει εργαστεί ως λογιστής ως σύμβουλος μηχανογράφησης επιχειρήσεων, και ως επαγγελματίας εισηγητής σεμιναρίων.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα χρηματοοικονομικά (Μάντσεστερ, Αγγλία), και είναι απόφοιτος του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στην βιομηχανική Πειραιά.

Ο Νικόλαος Μπέλεσης είναι διδάκτωρ λογιστικής του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής και εργάζεται ως Audit Manager στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens. Ειδικεύετε στον λογιστικό έλεγχο ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας προϋπηρεσία στον κλάδο άνω των δέκα ετών. Επίσης ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της λογιστικής συγγράφοντας άρθρα και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια.

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με μεγάλη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη.

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με μεγάλη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη.


Δομή Προγράμματος


 • Βασικές Αρχές, Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής
 • Οι οικονομικές μονάδες και οι διακρίσεις τους
 • Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κύριου περιεχομένου των Ε.Λ.Π
 • Ανάλυση Έννοιας επιταγής, συναλλαγματικής, γραμματίου
 • Κατηγορίες και Ομάδες Λογαριασμών
 • Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση και υποκατηγορίες τους
 • Ημερολόγια και Ισοζύγια Λογιστικής
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η έννοια των απογραφών και η συσχέτισή τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση όλων των λογιστικών Υποσυστημάτων (Μητρώο Παγίων, Πελάτες, Προμηθευτές, Επιταγές, Βιβλίο Αποθήκης)
 • Πρακτικά Παραδείγματα Εγγραφών και Κατάρτισης Ισοζυγίου και Ισολογισμού
 • Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών βάση ΕΛΠ/ΕΓΛ
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου
 • Λογιστική Οδηγία και Εγκύκλιος εφαρμογής Ε.Λ.Π
 • Eισαγωγή στο πλαίσιο και την φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
 • Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Ανάλυση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
 • Λογιστικές πολιτικές και Λογιστικές Εκτιμήσεις
 • Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 • Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • Αποθέματα
 • Ανάλυση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
 • Κόστος δανεισμού
 • Μισθώσεις
 • Έσοδα
 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Kέρδη ανά μετοχή
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα
 • Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών
 • Συμβάσεις εργασίες
 • Συμβατικό, Νόμιμο Ωράριο
 • Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
 • Υπερεργασία, Υπερωρία, Έννοια και Υπολογισμοί
 • Προσλήψεις, Απολύσεις
 • Αμοιβή Κυριακής, Αργίας, Νυκτερινής εργασίας, Έννοια και Υπολογισμοί
 • Ετήσια Άδεια, Κατάτμηση & Μεταφορά Αδείας
 • Επίδομα Αδείας
 • Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων
 • Ασθένεια – Εγκυμοσύνη – Ατύχημα
 • Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης και Φορολογία της
 • Άδειες εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ-Ηλεκτρονικές υποβολές
 • Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Η στοχοθέτηση των
 • πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
 • Υπολογισμός των όλων των κατηγοριών εξόδων
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης
 • Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό
 • Φόρμες σε Excel για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων –
 • Εσόδων και Εξόδων – στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού
 • Σύστημα Reporting των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων:
 • Profit & Loss statement.Ανάλυση κόστους
 • Cash Flow, Report επενδύσεων (CAPEX)
 • Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής)
 • Αποθέματα (report ανά κατηγορία, διαφορές)
 • Reports ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος (μερίδια αγοράς, αξιολόγηση ανταγωνισμού κλπ)
 • Λοιποί λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας
 • Οι έννοιες του contribution margin και EBITDA
 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών
 • Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης
 • Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων, πιστωτών
 • Άνοιγμα πελατών
 • Άνοιγμα ειδών αποθήκης
 • Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: Αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης, λιανική πώληση κτλ
 • Κύκλωμα αξιογράφων: Επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ
 • Απογραφή αποθήκης – πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα
 • Ισοζύγιο – καρτέλες αποθήκης, πελατών – προμηθευτών
 • Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου
 • Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΜΥΦ, ηλεκτρονική αποστολή του
 • Ειδικές συναλλαγές πελατων, προμηθευτών, πιστωτών
 • Εκτυπώσεις πιστωτών, χρεωστών

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 • Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων
 • Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων
 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων ,Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων
 • Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών
 • Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση
 • Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων
 • Εργασίες τέλους χρήσεως- κλεισίματα και ισολογισμός,
 • Γέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Οριστικοποίηση εγγραφών, θεωρημένα ισοζύγια

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

 • Παράμετροι εσόδων-εξόδων, στήλες βιβλίου
 • Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων
 • Κινήσεις εσόδων εξόδων
 • Εκτυπώσεις Εσόδων-εξόδων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE

                                                         

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)

 

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος