Πιστοποιημένα Diplomas

Όλα τα Diplomas μας και κατ επέκταση και τα σεμινάρια που περιλαμβάνονται μέσα σ αυτά

είναι πιστοποιημένα για την ποιότητα της θεματολογίας τους , τους εισηγητές τους ,

τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του Υλικού τους

με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced

από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης