Πιστοποιημένα Diplomas

Όλα τα Diplomas και κατ’ επέκταση και τα σεμινάρια που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά είναι πιστοποιημένα για την ποιότητα της θεματολογίας τους, τους εισηγητές τους, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του Υλικού τους με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.