Σεμινάριο Βιώσιμη Aνάπτυξη μέσω της Κυκλικής Οικονομίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

24 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεκέμβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που επιφέρει σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον δημιουργούν την ανάγκη για ένα νέο, βιώσιμο τρόπο οργάνωσης σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης προσφέρει τη δυνατότητα μιας διαφορετικής διαχείρισης των πόρων, με ένα τρόπο που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Για το λόγο αυτό το ζήτημα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δράσεων με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ή το European Green Deal.  Έτσι, ο προσανατολισμός των οικονομικών και ευρύτερα παραγωγικών δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα καθίσταται βασική προτεραιότητα των σύγχρονων φορέων και επιχειρήσεων.

Στόχος του Προγράμματος

Το προτεινόμενο σεμινάριο έχει σαν σκοπό να εξοικειώσει τα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με το αντικείμενο της βιώσιμης ανάπτυξης και τις επιμέρους διαστάσεις του καθώς επίσης και με τα σχετικά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χρηματοδότησης και διαχείρισης στο πλαίσιο ενός βιώσιμου οργανισμού ή επιχείρησης.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Κατανόηση του ρόλου της βιώσιμης ανάπτυξης και των επιμέρους διαστάσεών της για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον

2.

Εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαχείρισης στο πλαίσιο βιώσιμων φορέων και επιχειρήσεων

3.

Εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές της βιώσιμης χρηματοδότησης στο πλαίσιο βιώσιμων φορέων και επιχειρήσεων

4.

Εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογής βιωσιμότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

5.

Κατανόηση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων βιωσιμότητας στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

6.

Εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία εφαρμογής της βιωσιμότητας

7.

Εξοικείωση με μεθόδους ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών για το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης

8.

Εξοικείωση με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε βιώσιμες επιχειρήσεις και οργανισμούς

9.

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αποτύπωση στην κερδοφορία της επιχείρησης/οργανισμού

Απευθύνεται

Σε στελέχη Δήμων, Οργανισμών, Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,  από διαφορους κλάδους όπως Τράπεζες, Εταιρείες Ασφαλιστικές, Φαρμακευτικές, Νομικές,  Εταιρείες Μόδας, κλπ.

Εισηγητές

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 1. Εισαγωγή/Γενικά
 2. Περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης
 3. Κοινωνικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης  
 4. Οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης

 

Ενότητες

 • Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις
 • Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
 • Το Μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας στο Ελληνικό Παραγωγικό Σύστημα
  • Οφέλη, Κίνητρα και Προκλήσεις για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα
  • Περιπτωσιολογικές Μελέτες Ελληνικών Οργανισμών και Εταιριών
 • Βιώσιμη Χρηματοδότηση
 • Βιώσιμες Επενδύσεις και Μεγιστοποίηση Κερδοφορίας
 • Βιώσιμη Επιχείρηση και Βιώσιμη Καινοτομία
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κατανομή Ρόλων/Αρμοδιοτήτων
 • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Μελετών Βιωσιμότητας
  • Ανάλυση Μελλοντικών Χρηματοροών βάσει επενδύσεων στην Κυκλική Οικονομία
  • Διαχείριση Κερδοφορίας και Σημείου Ισορροπίας
 • Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης στον Ισολογισμό και στις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση Συμπεριφοράς Ενδιαφερόμενων Μερών
  • Ανάδειξη Κινήτρων Ενίσχυσης για Οργανισμούς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κ.ά.
  • Διαχείριση Συσχετιζόμενων Κινδύνων (χρηματικά πρόστιμα κλπ)
  • Κοινοτικά Κονδύλια και η Αξιοποίησή τους
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επικοινωνιακού Μοντέλου μεταξύ Ενδιαφερόμενων Μερών με Έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντικές Καταστροφές με Έμφαση στις Μεθόδους Αντιμετώπισης
 • Παραδείγματα από Εταιρείες με Αποστολή την Προαγωγή της Βιωσιμότητας
  • Ενίσχυση Μακροπρόθεσμης Κερδοφορίας
 • Ενίσχυση Φήμης στην Αγορά
 • Επίδραση στην Τιμή της Μετοχής, Αποτίμηση Αξίας κ.ά.

 

Μετρήσιμοι Δείκτες και Στάθμιση Ποιοτικών Παραγόντων/Παραμέτρων βάσει Εποπτικών Αναφορών και Κοινοτικών Οδηγιών (European Commission, European Central Bank, FinancialStability Board κ.ά.)

Τρόποι Παρακολούθησης

Διαδικτυακά μαθήματα, διαδραστικές παρουσιάσεις, πρακτικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές μέσω λογισμικού excel, μελέτη case studies και international best practices).

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!