Σεμινάριο Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.


Σκοπός


Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εμβάθυνση στα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ. Επεξήγηση των διαφορών και των ομοιοτήτων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εμβάθυνση στα ΔΛΠ που είναι περισσότερο χρήσιμα και με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κλάδου.


Απευθύνεται


Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων που σχετίζονται με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και όλους όσους θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή με το κόσμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και να εμβαθύνουν στην κατανόησή του.


Εισηγητές


Ο Νικόλαος Μπέλεσης είναι διδάκτωρ λογιστικής του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής και εργάζεται ως Audit Manager στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens. Ειδικεύετε στον λογιστικό έλεγχο ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας προϋπηρεσία στον κλάδο άνω των δέκα ετών. Επίσης ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της λογιστικής συγγράφοντας άρθρα και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Eισαγωγή στο πλαίσιο και την φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
 • Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Ανάλυση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
 • Λογιστικές πολιτικές και Λογιστικές Εκτιμήσεις
 • Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 • Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • Αποθέματα
 • Ανάλυση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
 • Κόστος δανεισμού
 • Μισθώσεις
 • Έσοδα
 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Kέρδη ανά μετοχή
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα
 • Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών

Τόπος Διεξαγωγής


Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος