Ακαδημαϊκές και Στρατηγικές Συνεργασίες

Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Φοίτηση στην Ελλάδα, Αποφοίτηση στον κόσμο!

Το IST College σχεδιάζει και πραγματοποιεί την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στο εξωτερικό.

Η δομή, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που ισχύουν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, ενώ η μόνη διαφορά είναι ο τόπος διδασκαλίας.

Αναγνώριση & Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα των υπηρεσιών του, καθώς και το σύστημα διασφάλισής της, ελέγχεται τακτικά και είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητους εξειδικευμένους φορείς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το IST College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας βάσει του Νόμου 3696/2008 και όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3848/2010. Η Άδεια Λειτουργίας του IST College ανανεώθηκε στις 5 Αυγούστου 2013 (108250/ΙΑ, ΦΕΚ 1986 Β’) και επικαιροποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 (3259/Κ1, ΦΕΚ 216 Β’) αλλά και προσφάτως, στις 19 Μαρτίου 2020 (Κ1/39265).
Επισημαίνεται ότι βάσει του Νόμου, τα Κολλέγια οφείλουν να έχουν συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια και να υλοποιούν τα προγράμματά τους, καθώς και να απονέμουν τα πτυχία των ξένων Πανεπιστημίων.

NARIC

NARIC

Οι απόφοιτοί του, εκτός από τα πτυχία τους από τα συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, αποκτούν, εφόσον το επιθυμούν, και το πιστοποιητικό από το Βρετανικό NARIC, το οποίο ρητώς αναφέρει ότι οι κάτοχοι Βρετανικών πτυχίων πρέπει να έχουν τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με όλους τους κατόχους Βρετανικών πτυχίων. To NARIC, είναι το αντίστοιχο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Μ. Βρετανίας και χορηγεί τη βεβαίωση για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών και Ακαδημαϊκών Δικαιωμάτων στους αποφοίτους που το επιθυμούν.

QAA

QAA

O οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημιακών Σπουδών της Μ. Βρετανίας (Quality Assurance Agency) ελέγχει το IST College ως προς το επίπεδο σπουδών του σε σχέση με αυτό των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι το επίπεδο των σπουδών που προσφέρουμε είναι ισότιμο με αυτό των συνεργαζόμενων με το IST College Βρετανικών Πανεπιστημίων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το IST College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας βάσει του Νόμου 3696/2008 και όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3848/2010. Η Άδεια Λειτουργίας του IST College ανανεώθηκε στις 5 Αυγούστου 2013 (108250/ΙΑ, ΦΕΚ 1986 Β’) και επικαιροποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 (3259/Κ1, ΦΕΚ 216 Β’) αλλά και προσφάτως, στις 19 Μαρτίου 2020 (Κ1/39265).
Επισημαίνεται ότι βάσει του Νόμου, τα Κολλέγια οφείλουν να έχουν συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια και να υλοποιούν τα προγράμματά τους, καθώς και να απονέμουν τα πτυχία των ξένων Πανεπιστημίων.

NARIC

NARIC

Οι απόφοιτοί μας, εκτός από τα πτυχία τους από τα συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, αποκτούν, εφόσον το επιθυμούν, και το πιστοποιητικό από το Βρετανικό NARIC, το οποίο ρητώς αναφέρει ότι οι κάτοχοι Βρετανικών πτυχίων πρέπει να έχουν τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με όλους τους κατόχους Βρετανικών πτυχίων. To NARIC, είναι το αντίστοιχο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Μ. Βρετανίας και χορηγεί τη βεβαίωση για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών και Ακαδημαϊκών Δικαιωμάτων στους αποφοίτους που το επιθυμούν.

QAA

QAA

O οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημιακών Σπουδών της Μ. Βρετανίας (Quality Assurance Agency) ελέγχει το IST College ως προς το επίπεδο σπουδών του σε σχέση με αυτό των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι το επίπεδο των σπουδών που προσφέρουμε είναι ισότιμο με αυτό των συνεργαζόμενων με το IST College Βρετανικών Πανεπιστημίων.