BSC (HONS) COMPUTER SCIENCE

BSc (Hons) Computer Science

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 έτη

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Computer Science είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τριετούς φοίτησης, το οποίο παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε να καλλιεργήσεις τεχνικές δεξιότητες, σχετικές με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων.
Θα αναπτύξεις ικανότητες επιλογής κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη κάθε συστήματος, θα αποκτήσεις δυνατότητες εκτίμησης των δόκιμων πρακτικών κατά τη διαχείριση ανάπτυξης λογισμικού. Θα κατανοήσεις τις επιπτώσεις που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς συνολικά αλλά και στα άτομα που τους απαρτίζουν, θα εμβαθύνεις στην ποικιλία και στη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων και τον τρόπο χρήσης τους. Θα κατανοήσεις τις αρχές λειτουργίας μιας ευρείας ποικιλίας διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα και θα αποκτήσεις γνώσεις στα τεχνικά θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή κακόβουλων χρηστών (hackers) να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Glyndwr University, το οποίο κατέχει την 1η θέση στην ικανοποίηση των φοιτητών του, στην Αγγλία και την Ουαλία.

Στόχοι του Προγράμματος

1.

Στόχος του προγράμματος είναι να σου προσφέρει τη θεωρητική και πρακτική γνώση που ζητά η σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, για μια επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν πάντα ως στόχο την αύξηση της επιχειρηματικής αξίας και επομένως ενδιαφέρονται για πτυχιούχους που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κατανοήσεις πλήρως τις έννοιες και τις διαδικασίες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους. Απώτερος στόχος είναι η επιτυχής εφαρμογή τους σε ποικιλία εξειδικευμένων περιοχών, που θα μπορείς να εφαρμόσεις σε όλους τους τομείς εργασίας.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να θέσει τα θεμέλια στην αρχιτεκτονική και στην οργάνωση των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην κατανόηση των κύριων συστημάτων και των υποσυστημάτων από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό την ανάπτυξη ευρείας γνώσης στην αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων με στόχο την εξυπηρέτηση οργανωτικών απαιτήσεων. Οι παραπάνω γνώσεις ενισχύονται με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για τη χρήση των δομών και των χαρακτηριστικών μιας γλώσσας ερωτημάτων (SQL), προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι δομές SQL που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τα τρέχοντα πρότυπα, έχουν επομένως ισχύ σε όλες τις πλατφόρμες που βασίζονται σε γλώσσα SQL. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν θα σε βοηθήσουν να χειρίζεσαι με ευκολία, εμπορικού τύπου, πληροφοριακά συστήματα βάσεων δεδομένων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού. Έχει σχεδιαστεί με μια συστηματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και χρησιμοποιεί μεθόδους σχεδιασμού που θα σου επιτρέψουν να κατασκευάσεις εμπορικού τύπου λύσεις. Μια σύγχρονη, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών θα χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, όπου θα κληθείς να εργαστείς μέσω μιας σειράς ασκήσεων για να αναπτύξεις θεμελιώδεις δεξιότητες προγραμματισμού.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με την επαγγελματική ανάπτυξη και την εισαγωγή των φοιτητών στον κλάδο της Πληροφορικής. Μέσω του μαθήματος αυτού θα κατανοήσεις πλήρως την επιστήμη της πληροφορικής, της μηχανικής πληροφοριών, της ταξινόμησης πληροφοριών και των αρχών καθορισμού και τεκμηρίωσης των απαιτήσεων των πληροφοριακών συστημάτων.
Θα ασχοληθείς με τις έννοιες ανάλυσης και σχεδιασμού και μια σειρά παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών που θα σου επιτρέψουν να εκτιμήσεις τη φύση της πληροφορίας και το ρόλο της στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός συστήματος πληροφορικής.
Επίσης, θα αναπτύξεις μια επαγγελματική προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά, δεοντολογικά, νομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα βιωσιμότητας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό ασχολείται με την περιγραφή δομών, διαδικασιών, πρωτοκόλλων και αρχών ανάπτυξης ιστοσελίδων. Δίνει, επίσης, μια ευρεία επισκόπηση των Τεχνολογιών Διαδικτύου καθώς και διαφόρων άλλων θεμάτων (ασφάλεια, ηθική, κ.α.). Προάγει ακόμα την πρακτική και θεωρητική κατανόηση των εργαλείων, τεχνολογιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Τέλος, το μάθημα καλύπτει τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού HTML, CSS, JavaScript, όπως σύνταξη και βασικές προτάσεις (for, while, if, functions, arrays, objects), αλλά και μοντέλα εγγράφων (DOM) and συμβάντων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει στη διεύρυνση των γνώσεών σου σχετικά με το σύστημα βάσεων δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων, εισάγοντάς τα σε μια σειρά προηγμένων θεμάτων και τεχνικών. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν κατανεμημένα δεδομένα, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων, εξατομικευμένα δεδομένα και άλλα προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού. Έχει σχεδιαστεί με μια συστηματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και χρησιμοποιεί μεθόδους σχεδιασμού που θα σου επιτρέψουν να κατασκευάσεις εμπορικού τύπου λύσεις. Μια σύγχρονη, αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών θα χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, όπου θα κληθείς να εργαστείς μέσω μιας σειράς ασκήσεων για να αναπτύξεις θεμελιώδεις δεξιότητες προγραμματισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με την επαγγελματική ανάπτυξη και την εισαγωγή των φοιτητών στον κλάδο της Πληροφορικής. Μέσω του μαθήματος αυτού θα κατανοήσεις πλήρως την επιστήμη της πληροφορικής, της μηχανικής πληροφοριών, της ταξινόμησης πληροφοριών και των αρχών καθορισμού και τεκμηρίωσης των απαιτήσεων των πληροφοριακών συστημάτων.

Θα ασχοληθείς με τις έννοιες ανάλυσης και σχεδιασμού και μια σειρά παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών που θα σου επιτρέψουν να εκτιμήσεις τη φύση της πληροφορίας και το ρόλο της στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός συστήματος πληροφορικής.

Επίσης, θα αναπτύξεις μια επαγγελματική προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά, δεοντολογικά, νομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα βιωσιμότητας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να γίνεις ολοκληρωμένος και υπεύθυνος επαγγελματίας. Θα μάθεις να εντοπίζεις και να αντιμετωπίζεις θέματα σχεδιασμού, ασφάλειας και χρηστικότητας στην ανάπτυξη και στη λειτουργία συστημάτων υπολογιστών. Θα μπορείς να συσχετίζεις τη θεωρία με την πρακτική και να εντοπίζεις ηθικούς, βιώσιμους, νομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς στον κλάδο της πληροφορικής.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τις πτυχές χρηστικότητας των διεπαφών χρήστη και θα σου επιτρέψει να αναλύσεις, να σχεδιάσεις και να αξιολογήσεις τα υπάρχοντα συστήματα σε μια σειρά σύγχρονων συσκευών. Επίσης, θα μελετήσεις τον αντίκτυπο που έχει αυτή η τεχνολογία στα ευρύτερα κοινωνικά, ηθικά, νομικά, πολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό θα σου επιτρέψει να δημιουργήσεις συστήματα για αναδυόμενα διαδραστικά προϊόντα όπως ρομποτικής, φορητές συσκευές, συσκευές που φοράμε και έξυπνα οικιακά προϊόντα που ενσωματώνουν πτυχές της μάθησης, της προσβασιμότητας, της χρηστικότητας, της χρησιμότητας και της αισθητικής.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια διεξοδική γνώση στις θεωρίες και στην εφαρμογή βασικών εννοιών προγραμματισμού υπολογιστών όπως αλγόριθμοι, αφηρημένοι τύποι δεδομένων, υποκείμενες δομές δεδομένων αλλά και στην ενσωμάτωσή τους για την παραγωγή αποτελεσματικού κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο θα σου επιτρέψει να αναπτύξεις τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είσαι σε θέση να αναλύεις προβλήματα και στη συνέχεια να σχεδιάζεις, εφαρμόζεις και να αναλύεις αποτελεσματικές αλγοριθμικές λύσεις χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχεις εξοικειωθεί με τις επιπτώσεις των αλγοριθμικών λύσεων όσον αφορά την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα (χώρος, χρόνος και λογική) ενώ παράλληλα, θα αναπτύξεις μια λειτουργική γνώση βέλτιστων και κατά προσέγγιση λύσεων σε προβλήματα που θα αναπτυχθούν με τη χρήση αντικειμενοστραφών μεθοδολογιών με σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Η συμμετοχή του στην εκπόνηση της Ομαδικής Εργασίας θα σου προσφέρει ουσιαστική πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση των καθηκόντων, των θεμάτων και των καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσεις σε ένα ψηφιακό έργο που θα αναλάβεις ως μέλος μίας ομάδας εργασίας. Μέσα από αυτό τον τρόπο εργασίας-συνεργασίας θα έχεις τη δυνατότητα, συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική γνώση, να οργανώσεις, να επικοινωνήσεις και να συντονίσεις αποτελεσματικά τις εργασίες που επικεντρώνονται στις πρακτικές λεπτομέρειες του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης ενός ψηφιακού προϊόντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις βασικές έννοιες του σχεδιασμού λογισμικού και της ανάπτυξης σε διαδικτυακές πλατφόρμες σε συστήματα κλειστού και ανοιχτού κώδικα. Καλύπτει τεχνικές πτυχές της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, παρέχει όλη την εννοιολογική και πρακτική κατανόηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ιστοσελίδων και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση του καλού σχεδιασμού διεπαφής με αποτελεσματική λειτουργικότητα του συστήματος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού και υλοποίησης, εισάγοντας τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά του όπως κληρονομικότητα, αφηρημένες και ένθετες κλάσεις, γραφικά περιβάλλοντα εργασίας χρήστη (GUIs), είσοδος / έξοδος και εξαιρέσεις. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος θα γίνει κατανοητή η περαιτέρω διερεύνηση μιας προβολής σχεδιασμού και υλοποίησης σε επίπεδο εφαρμογής ενώ παράλληλα τονίζεται η ποιότητα του σχεδιασμού εφαρμογών και η ανάγκη για μια επαγγελματική προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού.

Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είσαι σε θέση να σχεδιάζεις κώδικα και να δοκιμάζεις αντικειμενοστραφή προγράμματα από τις αρχικές προδιαγραφές που θα σου δοθούν. Θα μπορείς να επισημαίνεις τα βασικά βήματα σε μια διαδικασία σχεδιασμού όπου θα πρέπει να εξεταστεί η ασφάλεια και να εξηγείς πώς μπορούν να εφαρμοστούν έλεγχοι ασφαλείας για την προστασία συστημάτων και πληροφοριών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει στη διεύρυνση των γνώσεών σου σχετικά με το σύστημα βάσεων δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων, εισάγοντάς τα σε μια σειρά προηγμένων θεμάτων και τεχνικών. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν κατανεμημένα δεδομένα, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων, εξατομικευμένα δεδομένα και άλλα προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να σε εισάγει σε βασικές έννοιες επίλυσης προβλημάτων, στην υπολογιστική πολυπλοκότητα και στην ακριβή και ανακριβή (ευρετική) βελτιστοποίηση, που κυμαίνονται από τη θεωρητική ανάλυση των προβλημάτων του κλασικού γραφήματος έως την κωδικοποιημένη εφαρμογή της σύγχρονης μετα-ευρικής και της εξελικτικής πληροφορικής και παράλληλα θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις την πρακτική σου εμπειρία στα παραπάνω θέματα.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό ενθαρρύνει την κριτική και τη θεωρητική προσέγγιση στη διαχείριση έργων πληροφορικής και σε βοηθάει να αναπτύξεις την απαιτούμενη κατανόηση για τα τρέχοντα ζητήματα που επηρεάζουν τη διαχείριση των έργων πληροφορικής. Θα μάθεις να αξιολογείς κριτικά τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έργων πληροφορικής και θα αυξήσεις την αυτογνωσία σου και τη διορατικότητά σου τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την πειθαρχία των έργων πληροφορικής.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό θα σου προσφέρει την απαραίτητη γνώση για να εντοπίζεις, να εξετάζεις κριτικά και να συζητάς μια σειρά από τρέχοντα και μελλοντικά τεχνικά και κοινωνικά ζητήματα στον τομέα της πληροφορικής, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Θα καλλιεργήσεις κριτική σκέψη για τις επιπτώσεις της τρέχουσας και αναδυόμενης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής.

Το συγκεκριμένο μάθημα θα σου επιτρέψει να αποκτήσεις ευρεία γνώση των ερευνητικών τομέων της πληροφορικής, της μηχανικής και της εφαρμογής τους στη βιομηχανία, στο εμπόριο και αλλού. Σε γενικές γραμμές, το μάθημα ασχολείται με τον τομέα της πρόβλεψης μελλοντικών τεχνολογιών και τάσεων. Η τεχνολογική πρόοδος και οι κοινωνικές επιπτώσεις της είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος και θα μάθεις να κάνεις προβλέψεις που συχνά στηρίζονται σε αντικρουόμενες πληροφορίες.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Εκπόνηση Εργασίας

Ο γενικός σκοπός της εκπόνησης της εργασίας είναι να σε προετοιμάσει για το είδος των εργασιών και των καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσεις στο χώρο εργασίας, όταν αποφοιτήσεις και ενταχθείς στην αγορά εργασίας. Μέσα από τη διαδικασία της εκπόνησης εργασίας θα μάθεις να οργανώνεις, να συντηρείς και να αναφέρεις ένα σημαντικό έργο για μια περίοδο αρκετών μηνών. Θα μάθεις επίσης να εφαρμόζεις τις θεωρητικές γνώσεις που έχεις λάβει από τις προηγούμενες διδακτικές ενότητες σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, να εξάγεις και να αναλύεις σχετικές, αλλά και αντιφατικές πηγές πληροφοριών από εγχειρίδια, βιβλία και ερευνητικά περιοδικά. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να ειδικευτείς σε έναν τομέα προσωπικού ενδιαφέροντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Επαγγελματικές Προοπτικές

Μπορείς να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις τη δική σου επιχείρηση ή να εργαστείς ως:

σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως:

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Computer Science απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις πληροφορικής και να σταδιοδρομήσουν στον συγκεκριμένο κλάδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα, συνδυάζοντας τη θεωρητική και την πρακτική γνώση. Έτσι, σε εφοδιάζει με όλες τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις αλλά και με τις κατάλληλες δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το πτυχίο BSc Computer Science παρέχει επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:
Φυσική παρουσία σε προγραμματισμένα τμήματα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό “Συγγρού – Φιξ”) αλλά δίνεται η δυνατότητα μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας να παρακολουθείς τα μαθήματα on demand, στο δικό σου χρόνο και τόπο, συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Απολυτήριο Λυκείου ή Αντίστοιχος Τίτλος

Η διδασκαλία, τα δύο πρώτα εξάμηνα, διεξάγεται στα ελληνικά ενώ τα επόμενα τέσσερα εξάμηνα γίνεται στα αγγλικά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής σου στο IST θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς χωρίς κανένα κόστος και μαθήματα αγγλικής γλώσσας και μάλιστα αναλόγως του επιπέδου στο οποίο βρίσκεσαι, ώστε ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές σπουδές σου να έχεις βελτιώσει και τις γνώσεις σου στη γλώσσα.

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείς να κατεβάσεις την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλεις συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δεις πάτησε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς πάτησε εδώ).

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσει να κάνεις την εγγραφή σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθεις στο IST έχοντας μαζί σου τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δεις πάτησε εδώ).

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σε ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σου εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείς ακόμα, να διεκδικήσεις μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των δίδακτρών σου, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνεις και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

  • Εγγραφ
  • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
  • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
  • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
  • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
  • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
  • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Πρόκειται για μία διαδικασία που μπορείς να ακολουθήσεις μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου. Για να δεις τη διαδικασία αναγνώρισης, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία,  πάτησε εδώ.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας