Η ακαδημαϊκή χρονιά έφτασε στο τέλος της και οι τριτοετείς φοιτητές παρουσίασαν τις πτυχιακές τους εργασίες! Ειδικότερα, στο Bachelor της Πληροφορικής, ξεχωρίσαμε και σας παρουσιάζουμε το abstract δύο εξαιρετικών προσπαθειών πτυχιακής έρευνας που διεξήχθησαν από τους φοιτητές Βλάσιο Σοκορέλο, με θέμα: “Εφαρμογές μουσικής: Ανάπτυξη λύσεων λογισμικού για λειτουργικά συστήματα Apple” και Κούτσικα Κονδυλία, με θέμα: “Ένα σύστημα που συμβάλλει στην υιοθεσία κατοικίδιων ζώων από καταφύγια ζώων: Μια διαδικτυακή εφαρμογή, για μια πιο αποτελεσματική υιοθεσία”.

Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους φοιτητές για την προσπάθειά τους και τις ενδιαφέρουσες πτυχιακές τους έρευνες!

Ευχόμαστε σε όλους καλά αποτελέματα!

Ακολουθούν τα abstracts των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών:

1. Σοκορέλος Βλάσιος, Πτυχιακή Εργασία, Bachelor Computer Science

(Supervisors: Ampracham Tzartzou)

Τίτλος: “Modular music applications: developing software solutions for apple operating systems”

Abstract 1

Αυτή η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεαστεί η διανομή μουσικής λόγω της εισαγωγής της ψηφιακής αγοράς. Επιπλέον, αυτό το άρθρο δείχνει πώς μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν μουσικές εφαρμογές για να ωφελήσουν και τους δύο συμβαλλόμενους, δηλαδή και τους χρήστες, καθώς και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των καλλιτεχνών. Αναλύοντας υπάρχον υλικό, όπως ερευνητικές εργασίες, περιπτωσιολογικές μελέτες και άρθρα, αυτή η εργασία καταδεικνύει πως η ψηφιακή αγορά έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ακούν μουσική. Επίσης, παρουσιάζει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους η μουσική εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διαδικτυακές υπηρεσίες ροής και την πειρατεία.

Ο κύριος στόχος είναι η παραγωγή μιας εφικτής και βιώσιμης αναφοράς για μια λύση λογισμικού, η οποία μπορεί να προσφέρει έναν νέο τρόπο ακρόασης μουσικής, που παρέχει ασφάλεια κατά της πειρατείας και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να εξατομικευτεί ανάλογα με τις ανάγκες του μουσικού καλλιτέχνη ή/και του χρήστη. Η προτεινόμενη λύση λογισμικού θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας αρχές modular αρχιτεκτονικής. Aυτό θα επιτρέπει στα διάφορα μέρη του λογισμικού να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες παραλλαγές της ίδιας εφαρμογής, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος στο προϋπολογισμού του μελλοντικού κόστους ανάπτυξης. Αυτός ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού θα ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας την Swift γλώσσα προγραμματισμού, το framework SwiftUI καθώς και το Xcode περιβάλλον ανάπτυξης, για το λειτουργικό σύστημα της Apple. Αυτό το framework επιλέχθηκε για να επιτρέψει στην εφαρμογή να είναι συμβατή με όλες τις συσκευές Apple και ό,τι τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις και/ή προσαρμογές χρειαστούν στο λογισμικό μελλοντικά, να απαιτήσουν μόνο ελάχιστη προσπάθεια. Το προκύπτον προϊόν αυτού του έργου, μαζί με τη σχετική έρευνα, καταδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να είναι προστατεύονται από την πειρατεία κατά κάποιο τρόπο. Δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ακόμα νέες μέθοδοι σχεδιασμού και ανάπτυξης μουσικές εφαρμογές, που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καλλιτεχνών και των χρηστών.

This paper examines the way music distribution has been affected due to the introduction of the digital market.

In addition, this paper demonstrates how music applications can be designed and developed to benefit both the artists and the users, as well as protect the artists’ intellectual property. By analyzing existing material, such as research papers, case studies and articles, this paper demonstrates how the digital market has affected the way people listen to music. Also, it presents some of the ways that music is still influenced by online streaming services and piracy. The main objective is to produce a feasible and viable report for a software solution that can provide a new way to listen to music, provide security against piracy and can easily be adapted and personalized to the music artist’s and/or the user needs. The proposed software solution will be designed and developed using modular architecture principles. This will allow the different parts of the software to be reusable in other variations of the same application, saving time and budget costs in future development costs. This software design and development will be completed using the Swift programming language, the SwiftUI framework and Xcode as an Integrated Development Environment, for Apple operating systems. This framework was chosen to allow the application to be compatible with all Apple devices, and that any necessary modifications and/or adjustments to the software would require only the minimal amount of effort to complete. The resulting product of this project, along with its associated research, demonstrates that music can be protected from piracy in some ways. It also showcases that there are still new methods of designing and developing music applications, that can be tailored around the needs of artists and users.

2. Κούτσικα Κονδυλία , Πτυχιακή Εργασία, Bachelor Computer Science

(Supervisors: Ampracham Tzartzou & Kapetanaki Eleni)

Τίτλος: “A system contributing to pet adoption from animal shelters: A web application solving the need for a more efficient adoption”

Abstract 2

Η μεγάλη αγάπη για τα ζώα και το γεγονός ότι υπάρχουν ζώα που ζουν κάτω από κακές συνθήκες σε καταφύγια ήταν η έμπνευση για να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα, ώστε να συμβάλουμε, με κάθε δυνατό τρόπο, στην καλή διαβίωση αυτών. Ο υπερπληθυσμός των ζώων που ζουν σε καταφύγια ζώων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, που με την σειρά του προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα. Σε αυτή την πτυχιακή διερευνάται πόσο κρίσιμη είναι η αύξηση των υιοθεσιών των ζώων, ώστε να έχουν, δυνητικά, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε ένα σπίτι και τα καταφύγια ζώων να μπορούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό το έργο προσεγγίζει αυτό το θέμα, ερευνώντας και εξετάζοντας δευτερεύοντα δεδομένα από τη σχετική βιβλιογραφία και πόρους και επίσης, ορισμένες σχετικές υπάρχουσες διαδικτυακές εφαρμογές. Η έρευνα αυτή ανακαλύπτει ότι τόσο τα καταφύγια ζώων, όσο και τα ζώα που ζουν εκεί αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, θέμα που στις μέρες μας παρουσιάζεται συχνότερα μέσω των ΜΜΕ. Για να διευκολυνθεί η παρούσα κατάσταση, προτείνεται μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της υιοθεσίας ζώων από τα καταφύγια ζώων και στη συνέχεια στη λύση του προβλήματος. Από τη μια πλευρά, η λήψη απόφασης να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο από καταφύγια ζώων, μπορεί να συμβάλει και να επηρεάσει την καλή διαβίωση των ζώων. Από την άλλη, μακροπρόθεσμα, τα αδέσποτα ζώα θα μειωθούν σημαντικά.

The great love for the animals and the fact that there are animals that live under poor conditions in animal shelters was the inspiration for delving into this topic, in order to contribute, in any possible way, to the animal welfare. The overpopulation of the animals that live in animal shelters constitutes one of the biggest issues, which causes a lot of others. In this project it is investigated how crucial is the increase of the animals’ adoptions, in order for them to, potentially, have better living conditions in a home and for the animal shelters to be able to provide better services. This project approaches this issue, by researching and examining secondary data from the relevant literature and resources and, also, some related existing web applications. This research discovers that both the animal shelters and the animals that live there are facing various difficulties, a matter that, nowadays, is presented through the media more often. To facilitate the present situation, a web application is proposed, which can contribute to the animal adoption’s increase from the animal shelters and to the problem’s solution, afterwards. On one hand, making a decision to adopt a pet from animal shelters, can contribute to and affect the animal welfare. On the other hand, in the long term, stray animals will be significantly reduced.