• Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας με το University of California, Irvine (Η.Π.Α.)