• Το IST College λαμβάνει ‘Αδεια Ίδρυσης Κολλεγίου με αριθμό 76635/Δ6 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1532, 27 Ιουλίου 2009, Τεύχος Β.
  • Το IST College λαμβάνει Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 2138, 5 Οκτωβρίου 2009, Τεύχος Β.