• Δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ.78, 25 Μαΐου 2010, Τεύχος Α) με βάση το οποίο αναγνωρίζονται τα πτυχία τα οποία απονέμουν Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτήτως από το πού έκαναν τις σπουδές τους.
  • Χορηγείται Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας στο IST College, με Υπουργική Απόφαση της 27 Ιουλίου 2010 (ΦΕΚ 1320,τ.Β’,27/08/10). Η άδεια επαναχορηγήθηκε για όλα τα προγράμματα σπουδών που παρέχει το IST College.
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ του IST College, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Πανεπιστημίου του Hertfordshire με στόχο τη συνεργασία και με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
  • Επικυρώνονται και προσφέρονται νέα προγράμματα Bachelor’s στη Διαιτολογία και στη Φυσικοθεραπεία σε συνεργασία με το University of Hertfordshire.